1. Toepassing van deze algemene voorwaarden

De contractuele relatie tussen de Klant en Hello World (hierna “de Verkoper”) wordt beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Deze zijn als enige van toepassing op alle online bestellingen van producten op de website van www.hello-world.be (hierna “de Website”) en alle bestellingen die in de showroom worden opgenomen.

Door de Website van de Verkoper te gebruiken, het aanleggen van geboortelijsten, het bestellen of reserveren van producten op de geboortelijst aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De koop en de overeenkomst met de Verkoper komen tot stand wanneer de Verkoper deze bestelling bevestigt.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

 1. Identiteit van de Verkoper

De Verkoper is J.E.M. BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Geenrijt 92 bus 2, 3350 Heusden-Zolder, België, met ondernemingsnummer BE 0777.478.556 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen. De commerciële naam is Hello World.

 1. Aanbiedingen

Het aanbod en de beschikbaarheid van de producten en de inhoud of voorstelling van de foto’s van de producten op de Website zijn vrijblijvend en enkel indicatief. Deze leiden tot geen enkele contractuele verplichting voor de Verkoper.

De Verkoper mag op elk moment fouten in een aanbieding van een product rechtzetten of een verkoop van een product stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande melding.

 1. Prijzen op producten, sale items en outlet

Alle prijzen op de Website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten en worden weergeven in euro. De prijzen voor de producten zijn deze die van toepassing zijn op het moment dat het product in het winkelwagen of aan de geboortelijst wordt toegevoegd of in de showroom wordt besteld. Kortingen en promoties die op dat moment gelden, zijn niet deel van de vooropgestelde prijs. Op sale items en producten in de outlet zijn geen extra acties of promotiecodes mogelijk.

 1. Betalingen

De bindende bestelling voor de producten in het winkelmandje komt tot stand zodra de Klant de bestelling afrondt. Hierdoor gaat de Klant de verplichting aan om te betalen voor de bestelde producten. Zodra de Verkoper de bestelling ontvangt, stuurt zij per e-mail een bevestiging met de details van de bestelling en wordt zo de goede ontvangst van de bestelling bevestigd. Vervolgens controleert de Verkoper de beschikbaarheid van de te leveren producten en contacteert zij een leveringsdienst.

De betaling gebeurt via creditkaart (Visa/Mastercard), Bancontact, iDEAL, KBC of bankoverschrijving op de Website of via Payconiq in de showroom. De Klant is verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaling. De facturen die betaald worden via bankoverschrijving zijn betaalbaar binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van aankoop. Bij een laattijdige betaling zal de bestelling geannuleerd worden en zullen de producten terug beschikbaar zijn op de Website.

De Verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te beëindigen als de betaling om welke reden ook bij de financiële instelling niet kan uitgevoerd worden.

 1. Levering

Het proces van de levering start nadat de Verkoper de betaling op de bankrekening heeft ontvangen. De leveringskosten zijn afhankelijk van de prijzen die bepaald zijn door de leveringsdienst. Voor bestellingen naar het buitenland kunnen bijkomende importkosten en andere kosten van toepassing zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de aanvaarding en de betaling van deze kosten.

De leveringsdienst die gekozen is door de Verkoper zal de Klant informeren over de leveringstermijnen en de geplande leveringsdag. Zij zullen het aangekochte product leveren aan huis of in het gekozen afhaalpunt tijdens de week en binnen de gebruikelijke uren.

De opgegeven leveringstermijnen worden gegeven als inlichting en zonder enige verbintenis. Bij problemen met de leveringsdienst kan de Klant de Verkoper contacteren, maar dit kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding, prijsvermindering of verbreking van de afgesloten overeenkomst. De Verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een opgeschorte leveringsplicht in gevallen van overmacht, waaronder de laattijdige of foutieve levering door de leveranciers van de Verkoper, de verstoring van de activiteiten omwille van pandemie, brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, evenals de onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie of mankracht, stakingen, blokkades, problemen om over transportmiddelen te beschikken, files, interne problemen bij derde partijen en regeringsinterventies. In zulke gevallen informeert de Verkoper de Klant zo spoedig mogelijk en wordt de leveringstermijn evenredig verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren.

De Verkoper is enkel verplicht te leveren en de overeengekomen prestaties uit te voeren als de Klant zijn verplichtingen correct en op tijd nakomt. Als de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de Verkoper het recht op eigen initiatief de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Indien de Klant nalaat de bestelde producten in ontvangst te nemen of af te halen in het gekozen afhaalpunt, heeft de Verkoper het recht om de Klant de retourkosten en andere kosten op zich te laten nemen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade omwille van laattijdige of helemaal geen levering die te wijten is aan de aangestelde leveringsdienst. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door het feit dat de bestelling niet aan uzelf werd overhandigd, maar aan een derde partij zoals een medebewoner, een kennis, een familielid of een buur.

 1. Eigendom en risico

Alle afgeleverde producten blijven de eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele verzendkosten of andere kosten ontvangen is. De Klant is verplicht de producten onder eigendomsvoorbehoud te bewaren en te beheren als een goede huisvader totdat de eigendom over deze producten aan hem wordt overgedragen.

Het risico gaat over op de Klant zodra de Klant de producten fysiek in bezit heeft gekregen, zijnde ofwel op het ogenblik van de overhandiging van de goederen aan huis of in het afhaalpunt, ofwel in de showroom. Als de Klant nalaat de producten in ontvangst te nemen, ligt het risico op het verlies van deze producten bij de Klant.

 1. Herroepingsrecht en omruiling

De Klant heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de eerste dag die volgt op de levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient hiervoor een e-mail te verzenden naar retour@hello-world.be, met duidelijke vermelding van uw naam en adres,  verkoopnummer en/of factuurnummer, productcode van het product dat u wenst terug te sturen en datum van bestelling. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Eveneens is de Klant zelf verantwoordelijk voor de transportkosten en eventueel andere kosten die gepaard gaan met het retourneren van de goederen aan de Verkoper.

Bij de intentie om een product om te ruilen, dient de Klant de Verkoper binnen de 5 kalenderdagen op de hoogte te brengen. Sale items en producten van de outlet kunnen niet omgeruild noch terugbetaald worden.

De Klant wordt verzocht de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke, ongebruikte staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde producten mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een product een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De Klant dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen borstkolven en accessoires, badkledij, ondergoed, fopspenen, spenen, tandenborstels en zuigflessen niet worden teruggenomen. De Verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het product het door de Klant betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een cadeaubon.

Bij een niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de Verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Klant. De Klant kan het dan binnen de 14 kalenderdagen terug ophalen bij de Verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op diens kosten terugbezorgd worden aan de Klant. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Klant. Indien de Klant nalaat af te halen in het gekozen afhaalpunt, heeft de Verkoper het recht om een schadevergoeding te vragen voor de kosten die hieruit voortvloeien, waaronder de kosten van de retour.

Alle producten die volgens bepaalde specificaties van de Klant vervaardigd zijn, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, kunnen niet door de Verkoper teruggenomen worden.

Als de producten door de consument zelf opgehaald worden in de showroom, doet de Klant afstand van het herroepingsrecht. De consument heeft immers de mogelijkheid de producten te bekijken.

 

 1. Klachten

De Klant dient eventuele klachten te versturen via e-mail naar retour@hello-world.be met een duidelijke, nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de gebreken die de Verkoper in staat moet stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet wordt de klacht niet geldig geacht en niet aanvaard. Een klacht vormt in geen enkel geval een geldige reden om de facturen niet te betalen en de Klant blijft verplicht om het onbetwist gedeelte van de factuur tijdig te betalen.

De Verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor typfouten op de Website en afwijkende kleuren van de foto’s van de producten. De Verkoper behoudt zich het recht om de prijzen op de Website te wijzigen. Alle gebreken aan de producten vooraleer de Klant het product in gebruik neemt zijn de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De Klant dient zich dan ook gericht te worden aan de fabrikant. De Verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige letsels of schade voortkomend uit het gebruik van de producten.

 1. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de Klant de Verkoper hiervan binnen de 7 kalenderdagen vanaf de eerste dag die volgt op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde of betaalde bedrag aan de Klant. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorschreven garantiestelsel.

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

 1. Varia

De Verkoper mag deze algemene voorwaarden steeds aanvullen, beperken en op elke andere wijze wijzigen. Aanpassingen zijn van toepassing vanaf hun publicatie op de Website van de Verkoper, waar de Klant de meest recente versie van deze algemene voorwaarden vindt (www.hello-world.be).

Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten en zullen deze hun volledige uitwerking behouden. De nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige of niet-afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.

 1. Kortingen:

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.
Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, cadeaubonnen en items op geboortelijsten.